GEOPAS s.r.o. - geophysical prospecting and services
Geophysical survey and consulting for engineering geology (for road and rail ways, civil and underground constructions, seismology, etc.), hydrogeology (survey, protection and monitoring of underground water), ecology (survey for waste dumps incl. control and monitoring of plastic liners), corrosion agresivity of soil, ...
GEOPAS s.r.o., Bytčická 16, 010 01 ŽILINA
tel. +421 41 - 7001230
geopas
@geopas.sk


GEOPAS s.r.o. - geofyzikálny prieskum a služby
Spoločnosť GEOPAS pôsobí v oblasti geofyzikálnych služieb
od roku 1991 (ako konzorcium GEOPAS v rokoch 1991 - 1992,
od roku 1993 ako GEOPAS s.r.o.).

Vykonáva geofyzikálne práce pre potreby geologického prieskumu
a ochrany životného prostredia v rámci:
- inžinierskej geológie
prieskum pre cestné a železničné stavby, vodné diela
prieskum pre zakladanie stavieb
seizmologický prieskum
prieskum zosuvných území
- hydrogeológie
prieskum hydrogeologických štruktúr a vyhľadávanie potenciálnych
zvodní
prieskum pre ochranu podzemných vôd
zisťovanie prestupov podzemných vôd do povrchových tokov
- geologického mapovania
- prieskumu pre nerastné suroviny

- enviromentálneho prieskumu
prieskum existujúcich skládok a ich ohraničenie
prieskum pre zistenie prúdenia podzemných vôd pod skládkou
sledovanie homogenity podložia pri výstavbe nových skládok
kontrola a monitoring tesniacich fólií
prieskum starých záťaží
- korózneho prieskumu