NAŠE REFERENCIE
Spoločnosť GEOPAS s.r.o., Žilina riešila viac ako 500 úloh geofyzikálneho priekumu, predovšetkým pri inžinierskogeologickom prieskume pre dopravné stavby v trasách projektovaných diaľníc, rýchlostných ciest a železníc. Geofyzikálne práce boli väčšinou realizované subdodávateľsky pre dodáteľov geologického prieskumu, alebo projektantov.
GEOPAS s.r.o., Bytčická 16, 010 01 ŽILINA
tel. +421 41 - 7001230
geopas
@geopas.sk


Stručne možo skúsenosti pracovníkov GEOPAS s.r.o. rozdeliť do základných oblastí:
- inžinierskogeologický prieskum pre dopravné stavby
- inžinierskogeologický prieskum pre zakladanie stavieb a sanáciu zosuvov
- enviromentálny prieskum
- hydrogeologický prieskum
- prieskum stavebných materiálov
- korózny prieskum pre cestné stavby, plynovody, čerpacie stanice a vodovody

Pri riešení úloh používame hlavne geoelektrické odporové metódy, multielektródové merania (elektrická odporová tomografia - electric resisitivity tomography (ERT)), VES, SOP,  a seizmické merania (plytká refrakčná seizmika, mikrosizmokarotážne merania v podzemí, seizmické sondovanie na stene štôlne, ...), v prípade potreby doplnené ďalšími metódami (termometria, metóda nabitého telesa a iné geoelektrické metódy, magnetometria, georadar, ...), v závislosti od riešenej problematiky.
Taktiež realizujeme merania vo vrtoch - merania odporov, teploty, SP a mikroseizmokarotážne meramia.
Osobitnou kateóriou sú geoelektrické odporové multielektródové merania cez vodné toky, s ktorými máme bohaté skúsenosti - tieto sme realizovali v rámci inžinerskogeologických prieskumov pre dopravné stavby, zakladanie stavieb (MVE) a ložiská štrkopieskov - merania na toku Dunaja, Jarovecké rameno, priehrady Nimnica, Hričov, Krpeľany, Oravská priehrada, merania cez tok Váhu, cez tok Hrona ...
Z nami realizovaných prác v rôznych oblastiach geologického prieskumu vyberáme:
1 Inžinierskogeologický prieskum pre dopravné stavby
Prieskum pre cestnú a železničnú sieť na území Slovenska zahŕňa v sebe prakticky celú  inžinierskogeologickú  problematiku, vrátane  problematiky
podzemných stavieb a zosuvných území. Geofyzikálne merania sú nápomocné pri vymapovaní rôznych druhov kvartérneho pokryvu (mŕtve ramená,
štrky, ílovité zeminy), sú využívané pri sledovaní zmeny hrúbky a zloženia vrstiev, na rozčlenenie horninového masívu do kvázihomogénnych blokov,
lokalizáciu tektonických porúch, atď ...
Spoločnoť GEOPAS realizovala niekoľko desiatok kilometrov geofyzikálnych profilov v rámci IG prieskumu pre dopravné stavby na celom
území Slovenska. Z našich prác vyberáme:
Cestné stavby

Železničné stavby
V rámci železničných stavieb boli realizované geofyzikálne merania prevažne v oblastiach tunelov a významných premostení pre rekonštrukciu ŽSR
na rýchlosť do 160 km/hod:


- D1 Skala - Nemšová
- D1 Ladce - Sverepec
- D1 Sverepec - Vrtižer
- D1 Vrtižer - Hričovské Podhradie
- D1 Hričovské Podhradie - Višňové (tunel Ovčiarsko, tunel Žilina
- D1 Lietavská Lúčka - Višňové
- D1 Višňové - Martin, tunel Višňové (geofyzikálne merania z povrchu aj v prieskumnej štôlni)
- D1 Dubná Skala - Turany
- D1 Turany - Hubová (tunel Rojkov, tunel Havran, tunel Korbeľka)
(merania cez vodný tok Váhu v miestach premostení)
- D1 Hubova - Ivachnova (tunel Čebrať)
- D1 Jánovce - Jablonov, Spišský Hrhov
- D1 Behárovce - Branisko (oblasti portálov a odvetrávacej šachty tunela Branisko)
- D1 Prešov západ - Prešov juh
- D1 Budimír Bidovce
- D2 Bratislava -  tunel Sitina
- D3 Hričovské Podhradie - Kysucké Nové Mesto (tunel Považský Chlmec)
- D3 Hričovské Podhradie - Kysucké Nové Mesto
(premostenie Hričovskej priehrady - merania cez vodnú plochu z hladiny)
- D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica
- D3 Oščadnica -Čadca
- Cesta I/11, Čadca - obchvat (tunel Horelica)
- D3 Čadca - Svrčinovec
- D3 Svrčinovec - Skalite (tunel Svrčinovec, tunel Poľana)
- D4 Braratislava Jarovce - Rača
(merania cez vodnú plochu z hladiny Dunaja a Jaroveckého ramena)
- R1 Nitra, západ - Selenec
- R1 Selenec - Beladice
- R1 Beladice - Tekovské Nemce
- R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie
- R1 Banská Bystrica - severný obchvat
- R2 Mníchova Lehota - Ruskovce
- R2 Ruskovce - Pravotice
- R2 Pravotice - Dolné Vestenice
- R2 Dolné Vestenice - Nováky
- R2 Zvolen, východ - Pstruša
- R2 Pstruša - Kriváň
- R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce
- R2 Lovinobaňa, Tomášovce - Ožďany
- R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová
- R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou
- R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou
- R3 Zvolen - Šahy
- R4 Prešov - severný obchvat (tunel Bikoš, tunel Okruhliak)
- R4 Košice - Milhosť
- R7 Bratislava - Ketelec
- diaľničný privádzač L.Lúčka - Žilina
- I/59 a I/66 Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja (tunel Diel,                 tunel Kozí chrbát)
- Trenčín - JV obchvat
- I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec
- I/66 Brezno - obchvat
- I/65 Kremnica - Kremnické Bane
- II / 520 Nová Bystrica - Oravská Lesná
- I/73 Svidník - preložka cesty
- Orientačný ighp cesty I/49 a II/507, obchvat Púchova
- Cesta I / 64 Rajecká Lesná - Žilina
- tunel Turecký Vrch
- tunel Diel (Nimnica)
- premostenie Nosickej priehrady
(merania z vodnej hladiny)
- tunel Milochov
- úsek ŽSR Čadca - Krásno nad Kysucou
- úsek ŽSR Ružomberok - Liptovský Hrádok
(premostenia Váhu
a jeho prítokov - merania cez vodné plochy)
- tunel Bôrovie
- tunel Červený Kút (Hybe)
- tunel Važec
- tunel Hencnava
- tunel Štrba
- tunel Kolombiarok
- tunel Spišská Nová Ves
- tunel Španí Háj
- tunel Chrasť
- tunel Olcnava
- tunel Kolinovce
- Kraľovany -zosuv nad šútovskýým lomom
- MVE - Kraľovany, Stankovany, Švošov, Ružomberok, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Jalná 
(merania cez vodné toky Váhu a Hrona)
- Inžinierskogeologický prieskum havarijných zosuvov v okrese Stará Ľubovňa
- zosuvy na lokalitách Horné Sŕnie, Oščadnica, Kvašov, Handlová, Dolný Kubín, Gôtovany, Horná Ždaňa, Vychylovka ...
- PVE Ipeľ - Pravostranné zaviazanie hrádze
- PVE Ipeľ - riešenie hydrogeologických a geotechnických problémov
- Vodné dielo Žilina
- Výber lokalít pre založenie skládok toxického odpadu
na začiatok
- RÚ RaO Mochovce, seizmické merania
- Povodie Oravy - svahové poruchy
- Nízke Beskydy - zosuvy
- Javorníky - svahové poruchy
- Povodie Kysuce - svahové deformácie
- IG mapa Poprad
- IG mapa Orava
- prieskum pre výstavbu bytových domov, výrobných a skladovacích objektov, IBV na lokalitách Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Trstená, Važec, Myjava, Trenčín, Bratislava, atď...
2 Inžinierskogeologický prieskum (zosuvy, zakladanie stavieb)
3 Enviromentálny prieskum
Geofyzikálne práce boli realizované v rámci samostaných prieskumov enviromentálnych záťaží, alebo ako súčasť prieskumu pre veľké stavby.
V prevažnej väčšine úloh bola riešená problematika priestorového ohraničenia skládok a charakterizácia podložia, alternatívne dopĺňaná o
sledovanie prúdenia podzemnej vody a atmogeochémiu.
Spoločnosť Geopas s.r.o. v rámci samostatných enviromentálnych prieskumov sládok, alebo zasiahnutých území realizovala práce na nasledovných
lokalitách (úlohách):
4 Hydrogeologický prieskum
Hydrogeologická problematika zahŕňa prieskum HG štruktúr pre vyhľadanie zdroja (výber vhodnej lokalizácie vrtu a jeho parametrov), prieskum pre
ochranné pásma a ochranu podzemných vôd, prípadne priesaky vôd
Realizovali sme geofyzikálne merania pre lokalizáciu HG vrtu na lokalitách :
5 Prieskum surovín
6 Korózny prieskum
Pri základnom koróznom prieskume zisťujeme geoelektrické parametre koróznej agresivity prostredia, t.j. veľkosti zdanlivých merných elektrických
odporov a prítomnosť jednosmerných elektrických prúdov v zemi (bludné prúdy), tieto merania sú zväčša doplnené o odber a chemickú analýzu
vzoriek zemín a vôd.
riešené úlohy (výber):
7 Merania vo vrtoch
V podzemí
- mikroseizmokarotážne merania vo vejároch vrtov s cieľom ohraničiť rozvoľnenú zónu a prirodzenú klenbu v okolí vyrazeného diela sme realizovali v
prieskumných štôlňach pre tunely Branisko, Ovčiarsko, Višňové - Dubná Skala, Čadca - Horelica, prieskumná štôlňa PVE Ipeľ
Z povrchu
- mikroseizmokarotážne merania pre VD Žilina, D18 tunel P. Chlmec
- mikroseizmokarotážne merania pre posúdenie seizmického rizika pre SCP Ružomberok, Slovnaft Kapušany, Slovnaft Bratislava
- odporová, SP a termo karotáž HG vrtov v neogéne podunajskej nížiny
- odporová karotáž vrtov pre APKO plynovodov
na začiatok
- Vodné dielo Žilina (skládky VPP, Sihoť)
- Skrytá skládka odpadu - Žilina Mojšova Lúčka
- Skládka TKO Nitra - Katruša
- Dežerice - skládka TKO (Bánovce nad Bebravou)
- Stará Turá - skládka TKO
- Rychňava (Levice) - skládka TKO
- Nováky - Podubie skládka priemyselného odpadu
- Skládka TKO Sverepec (P. Bystrica)
- Dubová pri Modre
- Trstená
na začiatok
Hruboňovo - Šurianky, Veľký Cetín, Zeleneč, Čifáre, Nitra, Malanta, Hôrka, Diakovce, Mojšova Lúčka
Latkovce, Piešťany, Zázrivá, Lapaš, Alekšince, Beladice, Dvorníky, Vištuk ...
Termometrické merania pre lokalizáciu prítokov podzemných vôd do povrchových tokov boli realizované na lokalitách - Rajecké Teplice, Mezozoikum Kremnických Vrchov, Lúčky, Liptovské Revúce, ...
na začiatok

- ložiská štrkopieskov:
Komjatice, Predmier, Bytča, Hričovská priehrada
(meranie cez vodnú plochu), Podunajské Biskupice, Drienovec
- stavebný kameň :
Košice - Hradová
na začiatok
Cestné a železničné stavby
- Dostavba cesty I/51 v úseku Trnava - Báb
- Diaľničný privádzač Púchov - Beluša
- Preložka cesty I/67 Poprad - Matejovce
- Cesta Oravice - Zuberec
- Podbiel - obchvat
- Cesta I / 69 - Budča - Kováčová
- Cesta II / 487 Čadca - Raková
- Preložka cesty I/67 Huncovce - Kežmarok
- Cesta I / 50 Figa - obchvat
- Cesta I / 65 Horná Štubňa - obchvat
- Trstená - obchvat
- Cesta I / 50 Tornaľa - obchvat
- Cesta I / 50 Handlová centrum
- SNV - JV obchvat
- I / 64 Nitrianske Pravno - obchvat
- I / 18 Strečno - Dubná Skala
- II / 18 Žilina - juhovýchod
na začiatok
- Cesta I / 64 Prievidza - obchvat
- R2 Ožďany - Zacharovce
- R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová
- I / 65 Kremnické Bane - hranica kraja
- I / 74 Snina - Kolonica
- I / 66 Polomka
- R4 Košice - Milhosť
- ŽSR most v Nových Zámkoch
- ŽSR Liptovský Mikuláš - Poprad, modernizácia na rýchlosť do 160 km/hod
Plynovody
Radola - Rudina, Čadca - Raková, Turzovka - Vysoká nad Kysucou, Čamovce - Tachty, Rimavské Janovce - Jesenské, Horná Lehota - Oravský Podzámok, Dulov - Strelenka
Čerpacie stanice PHM
Čadca, Banská Bystrica, Zákamenné, Hlohovec, Šaľa, Prievidza, Žiar n. HR., Žilina, Ladomerská Vieska, Most
vodovod Gabčíkovo - Nové Zámky
- Komárno
- Kysucké Nové Mesto
V rámci prieskumu pre dopravné a iné stavby boli realizované prieskumy riadených a neriadených skládok odpadov na lokalitách :
- skládky na D1 úsek Skala - Nemšová
- skládky na D1 úsek Nemšová - Ladce (skládka Ilava)
- skládky na D1 úseku Vrtižer (P. Bystrica - D. Hričov)
- skládky na úseku Hričovské Podhradie - Kysucké Nové Mesto
- Banská Bystrica - severný obchvat